Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego: www.cobra-bus.pl
(„Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Administrator danych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych.
• Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.
• Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych.
• Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.cobra-bus.pl
Jak przetwarzamy Twoje dane
Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO)
informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest:
Tomasz Rogowski-Agencja Ochrony Osób i Mienia Grupa SWAT; Agencja Ochrony Osób i
Mienia Security Cobra z siedzibą w Busku- Zdroju, ul. Boh. Warszawy 114/19, tel.
733 444 002, mail:
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu. Dane przetwarzane w ramach usługi Google Analytics:
unikatowy identyfikator reklamowy Użytkownika, lokalizacja, identyfikator urządzenia, data i
godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, aktywność w internecie.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
b) realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów
związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane
dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w
momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych;
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu
roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO;
e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1
lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i Ustawą
Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.),
f) analizowania ruchu na stronie internetowej www.cobra-bus.pl za pomocą narzędzia
Google Analytics, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika.
Twoje prawa
Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo:
– do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– do ich sprostowania,
– do usunięcia,
– do ograniczenia przetwarzania,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– do przenoszenia danych
– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w
zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wymienianych powyżej celów:
a) w zakresie realizacji usług i obowiązków podatkowych- do 5 lat od końca roku, w którym
dane zostały zebrane;
b) w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami do momentu ich
wygaśnięcia;
c) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata,
d) w zakresie analizy ruchu na stronie internetowej- do momentu odwołania zgody, nie
dłużej jednak niż 2 lata.
Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
administratora (np. biuro księgowe, dostawca hostingu, firma świadcząca usługi utrzymania
strony).
Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Analytics jest firma Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland., z którą zawarliśmy
umowę powierzenia danych. W związku z możliwym transferem danych poza EOG, Google
stosuje standardowe klauzule umowne.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze Google Analytics
można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji dowiesz
się także ze strony www znajdującej się pod adresem:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
Na stronie korzystamy także z narzędzia Google Search Console, którego dostawcą jest
Google Ireland Limited, do analizowania skuteczności odwiedzin na naszej stronie
internetowej. Więcej informacji na temat ochrony prywatności, znajdziesz pod linkiem:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.cobra-bus.pl
jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych
funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się z firmą).
Bezpieczeństwo
Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących
Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym,
które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Administrator w
szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Informacje dotyczące Plików Cookies
Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki,
na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę
współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o
zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich
wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas
odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia
i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do
infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach
(np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu,
potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz
kampanii reklamowych.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
3. „analityczne”pliki cookies, umożliwiają tworzenie statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Jako Użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili
zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies
zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy
zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację
plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla
wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności
Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa
Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się
skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.
Dodatkowo Użytkownik może ustawić w Ustawieniach plików cookies
zakres zapisywania plików cookies przez serwer www.
Korzystając ze stron Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą
polityką.
Informacje końcowe
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz
rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których
będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.cobra-bus.pl w
zakładce Polityka Prywatności.